Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving.

Voor de onderhavige overeenkomst wordt verstaan onder

  1. “de verhuurder”: Partyverhuur Spijkenisse, gevestigd aan de Cosmeastraat 2 te Spijkenisse.
  2. “de huurder”: de persoon met wie de verhuurder een overeenkomst van huur heeft gesloten voor het gebruik van de door de verhuurder bedrijfsmatig aangeboden zaken.
  3. “het gehuurde”: de door de huurder te gebruiken za(a)k(en) op grond van een overeenkomst van huur tussen de verhuurder en de huurder.
  4. “overeenkomst tot het huren van een tent”: elke overeenkomst van huur tussen de verhuurder en de huurder waarbij een partytent tot het gehuurde behoort.
  5. “de huurperiode”: de periode die is overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder vóór aanvang van voornoemde periode. Als geen periode is overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder, wordt onder de huurperiode verstaan de periode tijdens welke de huurder het gehuurde onder zich heeft op grond van een overeenkomst van huur tussen de verhuurder en de huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

2.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van elke overeenkomst van huur tussen de verhuurder en de huurder voor het gebruik van de door de verhuurder bedrijfsmatig aangeboden zaken, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk hiervan is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en schade.

3.1 Het gehuurde wordt vastgesteld in de overeenkomst van huur tussen de verhuurder en de huurder.

De huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gehuurde gedurende de huurperiode dan wel de periode tijdens welke de huurder het gehuurde onder zich heeft.

Het gehuurde bevindt zich in onbeschadigde toestand bij aanvang van de huurperiode. De huurder is verplicht het gehuurde bij aanvang van de huurperiode, dan wel bij ontvangst van het gehuurde, te controleren en de op dat moment geconstateerde schade aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder mede te delen.

Onverlet het voorgaande is de huurder, vanaf het moment dat deze het gehuurde onder zich heeft, aansprakelijk jegens de verhuurder voor schade aan het gehuurde vanwege onder meer doch niet uitsluitend verlies, beschadiging, diefstal, brand, storm en breuk.

De schade, voor zover van belang, wordt bij het ophalen door de verhuurder of bij terugkomst in de opslagruimte van de verhuurder door de verhuurder vastgesteld en aan huurder medegedeeld. De schade wordt gelijkgesteld aan de vervangingswaarde van het gehuurde alsmede de (transactie)kosten.

3.2 De verhuurder kan tot 48 uur na ommekomst van de huurperiode de schade aan de huurder mededelen. In afwijking van de vorige volzin kan de verhuurder, als de huurperiode is verstreken vóórdat het gehuurde door de verhuurder is opgehaald of het gehuurde in de opslagruimte is teruggekomen, na ommekomst van 48 uur nadat het gehuurde is opgehaald dan wel in de opslagruimte is teruggekomen de schade aan de huurder mededelen.

3.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht of zal worden toegebracht door of vanwege het gehuurde.

3.4 De huurder is verplicht alle geconstateerde of toegebrachte schade aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder mede te delen.

Artikel 4: Borg, betaling en annulering.

4.1 De huurder voldoet aan de verhuurder een waarborgsom voor het gehuurde ten bedrage van € 100,- (boven op de huur prijs) als sprake is van een overeenkomst tot het huren van een tent. Het gehuurde wordt door de verhuurder niet afgegeven voordat de waarborgsom is voldaan. Deze waarborgsom  kan door de verhuurder worden gewijzigd als de overeengekomen huurperiode en de waarde van het gehuurde volgens de verhuurder hiertoe aanleiding geven. De waarborgsom wordt aan de huurder voldaan nadat het gehuurde aan de verhuurder is afgegeven.

De huurder geeft het gehuurde schoon, droog en onbeschadigd af aan de verhuurder. Wanneer niet wordt voldaan aan het voornoemde vereiste om het gehuurde schoon, droog en onbeschadigd aan de verhuurder af te geven, worden de kosten die hierdoor ontstaan op de waarborgsom  in mindering gebracht. Deze kosten kunnen onder meer doch niet uitsluitend de kosten aan gederfde inkomsten omvatten vanwege het niet kunnen verhuren van het verhuurde.

4.2 De huurder voldoet aan de verhuurder een waarborgsom voor het gehuurde van € 50,- als geen sprake is van het aangaan van een overeenkomst tot het huren van een tent. Artikel 4.1, tweede volzin en verder is hierop van toepassing.

4.3 Indien de huurder binnen 48 uur vóór aanvang van de huurperiode de huur van het gehuurde annuleert, is de huurder verplicht de helft van de overeengekomen huurprijs te voldoen aan de verhuurder.

Artikel 5: Ingebruikname.

5.1 Het is verboden in het gehuurde hittebronnen te plaatsen dan wel aanwezig te laten. Onder hittebronnen worden onder meer verstaan kooktoestellen, barbecuetoestellen, vuurkorven en fakkels.

5.2 Het gebruik van het gehuurde  is op risico van de huurder. In geval van letsel of schade is Partyverhuur Spijkenisse niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen.

5.3 De huurder spant zich in het gehuurde op een zo vlak mogelijke ondergrond te plaatsen en zich aan de door de verhuurder gegeven instructies te houden. Als gebruik wordt gemaakt van een partytent dan dienen alle hoeken van voornoemde partytent met de bijgeleverde scheerlijnen vastgezet te worden.

Tevens dient u, nadat de partytent op voormelde wijze is opgezet, de bijgeleverde stormband over de partytent te plaatsen en te houden.

5.4 Het gebruik van de Spring/luchtkussens is op geheel op risico van de huurder. U dient
het Spring/luchtkussen op een vlakke ondergrond te plaatsen en vast te maken met de bijgeleverde spanbanden.
Tevens dient de huurder ten alle tijden toezicht te houden bij het springkussen. Bij een windkracht van 4/5 kan het springkussen niet geplaatst worden.

Artikel 6: Verzekeringen.

6.1 Tijdens de huurperiode is op het gehuurde geen overeenkomst van verzekering van toepassing die door de verhuurder met een derde is gesloten.

Artikel 7: Huurprijs.

7.1 Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transportkosten en exclusief overige kosten. De prijs wordt vastgesteld op grond van het gehuurde en de huurperiode.

7.2 Voor het bezorgen en ophalen van het gehuurde worden transportkosten in rekening gebracht, welke onder voorbehoud zijn vastgesteld door de verhuurder.

Artikel 8: Overmacht.

8.1 Een tekortkoming kan de verhuurder niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder een tekortkoming als bedoeld in de eerste volzin wordt in ieder geval verstaan de tekortkoming die het gevolg is van stormachtig weer (waarvan in ieder geval sprake is bij windkracht 5 volgens de Schaal van Beaufort ), vorst en (transport)vertraging.

Artikel 9: Ontbinding.

9.1 De verhuurder heeft het recht om te allen tijde een overeenkomst van huur die verhuurder is aangegaan met huurder te ontbinden.

Artikel 10: Geschillenbeslechting en rechtskeuze.

10.1 Alle met de verhuurder gesloten overeenkomsten van huur alsmede de door de verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen de verhuurder en de huurder worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

2013-2020 Partyverhuur Spijkenisse.

All rights reserved
Onze algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij voorwaarden.net